Verklaring betreffende gegevensbescherming

 

Algemene aanwijzingen en verplichte gegevens

MC-Bouwchemie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming alsmede met deze Verklaring betreffende gegevensbescherming.. 

Verantwoordelijke persoon

 

De verantwoordelijke op deze website is:
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Müllerstraße 1-8

46238 Bottrop

Deutschland

 

Telefon: +49 (0) 2014 101-0

Telefax: +49 (0) 2014 101-400

 

E-Mail: info(a)mc-bauchemie.de

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris gegevensbescherming aangetrokken:
Andreas Kuczera

Datenschutzbeauftragter der MC Unternehmensgruppe

Telefon: +49 (0) 20 41 101-0

Telefax: +49 (0) 20 41 101-400

 

E-Mail: dsb(a)mc-bauchemie.de

 

Gegevensregistratie op onze website


Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bestemd om ons aanbod gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

 

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zgn. "Sessie-cookies". Deze worden na het afsluiten van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen, totdat u deze wist. Met deze cookies zijn wij in staat om uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat cookies slechts in individuele gevallen worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies in bepaalde situaties of in het algemeen wordt uitgesloten en dat het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website zijn beperkt.

 

Cookies die voor de uitvoering van het elektronisch communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies zijn vereist, worden op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

 

Een overdracht naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van de cookies van externe componenten, waarvoor dit uitdrukkelijk wordt aangegeven) is niet beoogd.Server-logbestanden

 

Als website-exploitant verzamelen wij gegevens op grond van ons rechtmatig belang en slaan deze automatisch op (Art. 6 lid 1 lit. F AVG) in zogenaamde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:


- Browsertype en browserversie

- Gebruikt besturingssysteem

- Referrer URL

-  Host-naam van de computer die toegang verkrijgt

- Tijdstip van de serveraanvraag

- IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De server-logbestanden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en worden vervolgens gewist. De gegevens worden om veiligheidsredenen opgeslagen om bijv. misbruikgevallen te kunnen ophelderen. Indien de gegevens om redenen van bewijs dienen te worden bewaard, worden deze zo lang niet gewist, totdat de gebeurtenis definitief is opgehelderd. Gedurende deze periode wordt de verwerking beperkt.

 

Contactformulieren

Wij bieden u een contactformulier aan om op vrijwillige basis online contact met ons op te nemen. In het kader van het contactformulier registreren wij persoonsgegevens (naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres), het onderwerp en de inhoud van uw bericht, alsmede informatiemateriaal dat u hebt aangevraagd. Wij maken gebruik van deze gegevens om uw aanvraag te beantwoorden. Met de verwerking van de gegevens volgen wij het rechtmatig belang om uw aanvragen te beantwoorden (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Bovendien zijn wij verplicht om deze te bewaren vanwege handels- en fiscale voorschriften (Art. 6 lid 1 lit. c AVG). De gegevens verstrekken wij aan onze hosting-dienstverlener die wij de opdracht hebben gegeven om de internetsite te hosten. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De bovengenoemde gegevens zullen wij volgens plan gedurende een periode van 10 jaar bewaren en daarna wissen. Een overdracht naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte is niet beoogd.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de websiteanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

 

De opslag van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP Anonymisierung

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt:

Google Analytics deaktivieren

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens en wij implementeren de meest strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming in hun geheel bij gebruik van Google Analytics.

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u één van onze sites bezoekt die van een YouTube-plug-in is voorzien, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u uit uw YouTube-account uit te loggen. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit geeft een rechtmatig belang weer in de betekenis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG.


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van YouTube onder:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

In het kader van YouTube bewaren wij geen enkele persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet overgedragen naar overige ontvangers.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Enkele processen met gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is bijv. een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde processen betreffende gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

 

Bij wettelijke overtredingen van de Verordening betreffende gegevensbescherming heeft de betrokkene een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot vragen over gegevensbescherming is Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (verantwoordelijke voor gegevensbescherming), Düsseldorf, Duitsland.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens


U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een externe partij in een gangbare, machineleesbare indeling te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch haalbaar is.

Recht op informatie, corrigeren, wissen, blokkeren


Conform Art. 15 AVG heeft u jegens MC-Bouwchemie te allen tijde het recht om te verzoeken om uitgebreide verstrekking van informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Conform Art. 17 AVG kunt u te allen tijde het corrigeren, wissen en blokkeren van individuele persoonsgegevens van ons eisen.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123